ประกาศศูนย์การงานอาชีพ
ศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพ
(ศูนย์โรงเรียนเวียงสระ)

รายการแข่งขัน    
♦ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น/ม.ปลาย
        ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดส่งรายงานโครงการอาชีพ ๕ บท จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่ ให้คณะกรรมการล่วงหน้า ๑ สัปดาห์  ก่อนการแข่งขัน โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS  กำหนดภายในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑          
   
กรุณาส่งถึง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) โรงเรียนเวียงสระ  ๔๑๒  หมู่ ๑ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐

รายการแข่งขัน 

♦ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.ต้น/ม.ปลาย
       ให้ทุกโรงเรียนที่ทำการแข่งขัน จัดทำเอกสาร ๕ ชุดพร้อมบันทึกลง CD จำนวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ ในวันแข่งขันนำเสนอแนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปอาหาร การดำเนินงานนำเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียน พร้อมวิธีทำการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆประโยชน์ที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับพร้อมภาพประกอบกิจกรรมเพื่อพิจารณาเผยแพร่ โดยจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS  กำหนดภายในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑

กรุณาส่งถึง
       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) โรงเรียนเวียงสระ  ๔๑๒  หมู่ ๑ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐

ติดต่อประสานงาน
      ๑.นางวรัญญา  บุญเกลี้ยง  โทร. ๐๖๓-๑๕๖๙๕๑๔
      ๒.นางจิราพร เจริญผล  โทร. ๐๘๑-๕๓๕๕๗๓๑
วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08:07 น.