ประกาศศูนย์คณิตศาสตร์
                  ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์
             (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒)


การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทให้ส่งรูปเล่มโครงงานตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขัน
      จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  โดยส่งตามที่อยู่ (หรือนำส่งด้วยตนเอง)
                               นายประยงค์ อินนุพัฒน์
          ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
ต. มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หากฝ่ายดำเนินการไม่ได้รับเอกสารภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  1. ลงทะเบียนทุกรายการแข่งขัน เวลา 08.00 – 08.50 น. ณ จุดที่แข่งขันแต่ละประเภท การแข่งขันที่ไม่เสร็จสิ้นในภาคเช้า จะแข่งขันต่อในภาคบ่ายเวลา 13.00 น.
  2. ในการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมชุดอุปกรณ์การแข่งขันที่เป็นกระดานไม้สมการคณิตศาสตร์ + นาฬิกาจับเวลา  มาด้วย พร้อมติดชื่อโรงเรียนให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการส่งคืน
  3. ห้องพักคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 90)
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08:51 น.