ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์
(โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

 
1. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำรายงาน ส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การแข่งขันของรายการดังกล่าว จำนวนรายการละ 6 ชุด ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน
โดยจัดส่งโดยตรงที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดจะส่งผลกับการแข่งขันต่อโรงเรียนของท่าน ซึ่งแล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการตัดสินรายการดังกล่าว
***ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ล่าช้าสุดได้ไม่เกินวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. เนื่องด้วยทางศูนย์จะมีการรวบรวมและจัดส่งรูปเล่มให้กรรมการตัดสินแต่ละรายการตรวจก่อนล่วงหน้าการแข่งขัน
กรุณาส่งถึง
นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ)
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10:28 น.