ประกาศศูนย์เรียนรวม
ศูนย์การแข่งขันเรียนรวม
(โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)

 
  กำหนดชื่อเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา / ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ / ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
 
จำนวน 5 เรื่อง
  1. ประเพณีชักพระสุราษฎร์ธานี
  2. ทอดผ้าป่า
  3. ห้องเรียนยุค 4.0
  4. เศรษฐกิจพอเพียง
  5. ประเพณีลอยกระทง
วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 05:45 น.