งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2561   5 ต.ค. 2561   6 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารพิพิธวิทยารมณ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารพิพิธวิทยารมณ์ ชั้น 2,1 ห้อง ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารพิพิธวิทยารมณ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 4 ต.ค. 2561 13.00-15.00
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารสุวิทยาคาร ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารสุวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ป.3/4, ป.3/6 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารสุวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 1 ห้อง ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 2 ห้อง ป.5/3, ป.5/4 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารรุ่งวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ป.6/1, ป.6/2 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารรุ่งวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ป.6/3, ป.6/4 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารรุ่งวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง ป.6/5 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารธีรัชณานนท์ (โรงอาหาร) 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารธีรัชณานนท์ (โรงอาหาร) 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น 4 ห้อง ป6/2 ,ป6/3 ,ป.5/3 ห้องวิทยาศาสตร์ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร โรงอเนกประสงค์ ห้อง โรงอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร หน้าโรงอาหาร ห้อง หน้าโรงอาหาร 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาหลังสวน 4 ต.ค. 2561 08.00-12.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาหลังสวน 4 ต.ค. 2561 08.00-14.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาหลังสวน 4 ต.ค. 2561 08.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2561 12.30-13.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารสุธรรมสภา(หอประชุม) 4 ต.ค. 2561 14.00 - 16.30
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคาร 300 ปี (วัดขันเงิน) 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเทพนิมิต ธรรมาศรม (วัดขันเงิน) 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
6 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/2 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/2 4 ต.ค. 2561 12.00-12.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารวิทยบูรณาการ(มัธยม) ชั้น ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 ม.2/3 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารวิทยบูรณาการ(มัธยม) ชั้น ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 ม.3/1 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารวิทยบูรณาการ(มัธยม) ชั้น ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 ม.2/3 4 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 08.30 - 08.50
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 08.50 - 09.10
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 09.10 - 09.50
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 10.00 - 10.20
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 10.20 - 10.40
6 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 10.40 - 11.20
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 11.20 - 11.50
8 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 11.50 -12.00
9 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 13.00 -13.40
10 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 15.00 - 15.30
11 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 15.30 - 16.00
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 11.30 - 13.30
13 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 13.30 - 15.00
14 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 08.00 - 11.30
15 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 16.40 - 17.30
16 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 16.00 - 16.40

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 13.40 - 14.10
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 14.10 - 14.30
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 14.30 - 15.10
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 15.10 - 15.30
5 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 4 ต.ค. 2561 15.30 - 16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 2 ห้อง ม.1/1(221)ม.1/2(222) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 2 ห้อง ม.1/3(223) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 2 ห้อง ม.1/3(223) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 1 ห้อง ป.2/1(121) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 1 ห้อง ป.2/2(122) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองหลังสวน ห้องประชุม 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองหลังสวน สนามโรงเรียนเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองหลังสวน สนามโรงเรียนเมืองหลังสวน 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2 4 ต.ค. 2561 09.00-11.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ศูนยศิลปวิทยาหลังสวน ชั้น ชั้น 1 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ศูนยศิลปวิทยาหลังสวน ชั้น ชั้น 1 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ศูนยศิลปวิทยาหลังสวน (ห้องสโมสรศิษย์เก่า) ชั้น ชั้น 1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร พระวิหารวัดประสาทนิกร ห้อง พระวิหารวัดประสาทนิกร 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร พระวิหารวัดประสาทนิกร ห้อง พระวิหารวัดประสาทนิกร 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 4 ห้อง ห้องบริบาล1 (414) 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 4 ห้อง ป.1/3 (413) 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ภายในโรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ภายในโรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ภายในโรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ภายในโรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 4 ห้อง ป.2/1 (412) 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 4 ห้อง ป.1/1 (411) 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารสุธรรมสภา (หอประชุม) 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]