::sp-cpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสุภิญญา ทองเหลือโรงเรียนบ้านวังปลาประธานกรรมการ
2. นางทักษอร พัฒน์ชนะโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้ากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พรหมขุนทองโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้ากรรมการ
4. นางวิภา รุ่งช่วงโรงเรียนบ้านสามแยกจำปากรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน พาโนนขวาโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอภิรา จันทเวชโรงเรียนวัดแหลมปอประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยณรงค์โรงเรียนวัดราชบุรณะกรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา ตู้บรรเทิงโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
4. นางสุกัญญา ปะวะทังโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
5. นางนิยา คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ คงบุญมีโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณฺ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนีรัชดา โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางสาวเกวลิน จินตวรณ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
4. นางวันเนาว์ ตรีวุธโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
5. นางสาวจิรัฐยา ปรีชาเชี่ยวโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางกัลยา ฑิตสุวรรณโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ เลิศลอยโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
3. นางสาววัชรียา ยงเยื้องคงโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา นอกเมืองโรงเรียนบ้านคลองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรี เอียดวงศ์โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก ชินประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ มิตรศรีโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางปราณีต วัฒน์ฐิยาโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ แย้มจรัสโรงเรียนบ้านปากเลขกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ไชยพูลโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
4. นายอภิชาติ ทินแก้วโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
5. นางสรารัตน์ นุมาศโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
6. นางสาวพัทมน สุวรรณเปี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นางสาวปภาดา พรมนัสโรงเรียนบ้านเขาล้านประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารักษ์ พิมานโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คงบุญมีโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวชนิตา สำเภาอินทร์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสิริมา รื่นฤทัยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางสุปรียา ศรีสงโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อึ้งพินิจโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวหัสน๊ะ หลำเก็มโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางผ่องพรรณ แช่มเชียงโรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งลาวรรณ บำรุงศรีโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพาภรณ์ ยอดราชโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ กลิ่นอ่อนโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ เผือชาติโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน ตักศิลาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ พรหมสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเกษมประธานกรรมการ
2. นางมาลี ธรรมบำรุงโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางเทวิกา ช่วยละแมโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
4. นางสาวศิริพัชร ศรีสว่างโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไรวรรณ บุญประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายสันติ ปันนางโรงเรียนวังเด็กวัฒนากรรมการ
3. นางมยุรี ทองยวนโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ เผือกล้อมโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ชาญอาวุธโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ ชูแก้วโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นางสาววัชรีวงศ์ พุฒกลางโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ สุขนครโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการ
5. นางจริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา รัตนะทองมาโรงเรียนวัดนาทิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวจินจิรา เหมาะสมโรงเรียนชลธีพฤกษารามกรรมการ
3. นางวริดา ชูส่งแสงโรงเรียนนาเหรี่ยงกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ สอนทุ่งในโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสรารัตน์ นุมาศโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ เจียะสถิตย์โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เกื้อกุลบุตรโรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการ
4. นางสาวศุภาวดี พรหมสวาสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
5. นางสาวทองจันทร์ อุลมารโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาพร เหมเดโชโรงเรียนบ้านในกริมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุชาดา ศักรางกูลโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัตยา จันทร์น้อยโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
5. นางอรพิน พรหมจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางชไมพร พริ้มขจีพงศ์โรงเรียนสามัคคีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา จันทร์ส่องศรีโรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ ระดมวงค์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
4. นางสาวยุพาภรณ์ รอดภัยโรงเรียนในกริมกรรมการ
5. นางจารี เทอดพงษ์โรงเรียนบ้านคลองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ คงคาชัยโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายชุติวัต วงษ์สมุทรโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการ
3. นางบุญล้อม กลับชนะโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
4. นางอุบลวัลย์ จิตติราชโรงเรียนบ้านปากเลขกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ อธิกูลโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางอทิสา วงศ์สุวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย แซ่โค้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางรัจณี ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129กรรมการ
4. นางสาวชุตามาส เย็นบ้านควนโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา ฤทธิเดชโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางชนิตา พันคงโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายปัตมาสน์ สุริยโวหารโรงเรียนประชาบุษยวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สมวงศ์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจิระภา หล่อเพชรโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี หนูทิพย์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุจารี ช่วยรอดโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
4. นางสาวสายใจ สิงห์สนิทโรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตรลดา โยมเนียมโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ อ้อยทิพย์โรงเรียนวังเด็กวัฒนากรรมการ
3. นางสาวธิติญาภา รัตนะโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการ
4. นางสาวมัสตูราห์ มาลียันโรงเรียนบ้านในกริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา กลับโรงเรียนบ้านบางหยีประธานกรรมการ
2. นายภูกิจ วิชญอรรถกรโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวบุหงา หลงสลำโรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเตชินี สถิตย์เดชโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นายสิทธิเดช เนตรักโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
4. นายเอกรัตน์ มณีบางกาโรงเรียนบ้านสะพานยูงกรรมการ
5. นางสุพรรณี ขวยสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตชินี สถิตย์เดชโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายเอกรัตน์ มณีบางกาโรงเรียนบ้านสะพานยูงกรรมการ
3. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
4. นายสิทธิเดช เนตรักโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
5. นางสุพรรณี ขวยสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวนิต เมียนแก้วโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ สิทธิดำรงค์โรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
3. นางสาวศุภลัคน์ รัตนบุรีโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสุลีวัลย์ ทองอาญาโรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการ
5. นายพงศธร นาบอนโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนิต เมียนแก้วโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ รัตนบุรีโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสุลีวัลย์ ทองอาญาโรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ สิทธิดำรงค์โรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
5. นายพงศธร นาบอนโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวนิตย์ หวังกุ่มโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านสะพานยูงกรรมการ
3. นางสุพรรณี ขวยสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนิตย์ หวังกุ่มโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านสะพานยูงกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุจารี ช่วยรอดโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นายสถาพร หีตฤทธิ์โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ บุญรอดโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ พรหมเดชะโรงเรียนบ้านปังหวานกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ศิลาวิหกโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุนประธานกรรมการ
2. นางสาวพุธาวรรณ ศรีหมอกโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสิทธิเดช เนตรักโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
4. นางสาวกันตินันท์ บุญมากโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์"กรรมการ
5. นางพนารัตน์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกา นาคฉายาโรงเรียนบ้านห้วยหลอดกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ องอาจโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
4. นางสาวนวกนก ศรทองโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
5. นางสาวนภัทร ทองอยู่โรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายโขมเพชร ชนะโรงเรียนบ้านห้วยทับทองประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ชมภูวิเศษโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางสาวลัดดา กรดแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางจิราพร บุญกวยโรงเรียนบ้านห้วยกลางกรรมการ
5. นายซอดีกีน หมาดทิ้งโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
6. นางสาวสร้อยสุดา เพ็งพัตราโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
7. นายตติ พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ขวยสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย วงษ์วานเจริญโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการ
3. นางสาวกัลยกร วชิรศิริโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางจิรภา โพธิสารโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
5. นางสาววาสนา ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
6. นางสาวโสมพนา สมพงศ์โรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
7. นางสาวสมฤทัย เพชรโสมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวอภิญญา ทองเสนาโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดประธานกรรมการ
2. นายภูกิจ วิชญอรรถกรโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวพันนิพร คงทรัพย์โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวอมรัตน์ มานะวัฒนากิจโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมณฑา แก้วยารัตน์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ศรีทันเดชโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวชนิกา ไตรย์พืชน์โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้ากรรมการ
4. นางสาวจันทร์วดี นุ้ยสอนโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสาวเกวลิน ผลทวีโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวัลย์ ทองศิริโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ชูวัจนะโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางชุติมา สังข์ประภัสสรโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ มากคงแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนันทนา รัตนศิลาโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ สีครามโรงเรียนวัดสว่างมนัสประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา สุขฉายาโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนภัทร จุ้ยนครโรงเรียนบ้านหาดทรายรีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน)กรรมการ
3. นางสาวศรีสมร ศรีพูลโรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวกุสาวดี นาคฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรกรรมการ
5. นางสาวกิตติพันธ์ กิตติพยัคฆ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรวิน นวลลภโรงเรียนบ้านแหลมยางนาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาวดี สัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนแคกรรมการ
3. นางสาวสุจารี ฤทธิภักดีโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
4. นางศิริพร แฮสท์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอุทัย วัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ สุขช่วยโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา ขุนทองจันทร์โรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นางสาวพิมพิศา ศิลปสุวรรณโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สาลีขาวโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ดวงประทุมโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แซ่ฮ่อโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นางสาวนาตยา แสงฤทธิ์โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการ
4. นางสาวสุริย์ศรี ลาวิลัยโรงเรียนวังเด็กวัฒนากรรมการ
5. นางระพีพรรณ อินทมุณีโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางฉลวย เกิดศิริโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ อินทมุณีโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา บุญเส้งโรงเรียนบ้านสามแยกจำปากรรมการ
4. นางชิสา เพตาเสนโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
5. นางรัชนี ทินวงศ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจารึก ปานสวีโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษราภรณ์ ภุมรินทร์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ สุขเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ขันศิลาโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
5. นายสุนันท์ แก้วนาโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายจะเร มากเกลื่อนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายทิชานนท์ สุขารมย์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางยุษฎี ช่วยสีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
4. นางสาวเสาวณิต จำรัสฉายโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางจริยา นำพาโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวศศินี บัวชุมโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
4. นางกัลญา วชิรประภาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชิต สุขประวิทย์โรงเรียนบ้านแหลมยางนาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา เหลี่ยมสิงห์ขรโรงเรียนบ้านห้วยหลอดกรรมการ
3. นางสาวเยาวดี ย้อยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองกกกรรมการ
4. นางสาวพนิดา สงัดเงาะโรงเรียนชุมชนสวีกรรมการ
5. นางเพ็ญพร สิงคิพรโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ขวัญทองโรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ดวงประทุมโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นางสุมณฑา มัทมิฬโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ อ่องไล่โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสมพงษ์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นายอนุชา อินทมุณีโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
4. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการ
5. นายฐานันดร์ อุสัยนีโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นางสาวอาภาพร ปิดชิดโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นางสมพงษ์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ไหมทองโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวสาธิยา ประทุมเทืองโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
4. นายศราวุธ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการ
6. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
7. นายฐานันดร์ อุสัยนีโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอนุชา อินทมุณีโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านดอนนนกรรมการ
3. นายฐานันดร์ อุสัยนีโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
5. นายสมพงษ์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
6. นายศราวุธ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นายอนุชา อินทมุณีโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ หลงเศษโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร ปิดชิดโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา อินทมุณีโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ หลงเศษโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางสมพงษ์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมาภรณ์ กลอนสมโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นายอรรณวุฒิ เหลี่ยมดีโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสินีนาฏ เจริญคีรีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเจริญพงษ์ แก้วมากโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นายอรรณวุฒิ เหลี่ยมดีโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวไฉไล จินาชีโรงเรียนบ้านห้วยทับทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พรหมรัตน์โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวศศิมาภรณ์ กลอนสมโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
4. นายอรรณวุฒิ เหลี่ยมดีโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุไรพัชร แบนเพชรโรงเรียนบ้านดวดประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ดำชุมโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
3. นางสายทิวาพร เกษมวราภรณ์โรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญรัตน์ แสงสุวรรณโรงเรียนวัดท้องตมประธานกรรมการ
2. นางมาลี ธรรมบำรุงโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นายสิริวัฒน์ ปราบคชโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวป้อมปิ่น สืบชุนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสานิตย์ หนูภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ยมสงค์โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกำพล ประสมศรีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญญกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นายกาญชนก วงษาโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกำพล ประสมศรีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายกาญชนก วงษาโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ บุญญกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิลาส สุจริตโรงเรียนวัดอัมพาวาสประธานกรรมการ
2. นางอรนิตย์ พิจารณ์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายสนั่น ปทุมทองโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล มากสังข์โรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นายไกรสร แซ่ฟุ้งโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นายธรรมจักร แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านเขาตากุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยมน กรเพ็ชรโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
3. นางจินตนา หยูทองโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวารี รักคลี่โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร สอนวิลัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ รวดเร็วโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
4. นางชัชชญา ศรวัฒนาโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการ
5. นางสาวอุสาห์ หวังวิวัฒนาโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวารี รักคลี่โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร สอนวิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ รวดเร็วโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
4. นางชัชชญา ศรวัฒนาโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการ
5. นางสาวอุสาห์ หวังวิวัฒนาโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอุดร รักษารัตน์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ เจียะสถิตย์โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงอุทิศ)กรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ สิทธิภักดีโรงเรียนบ้านสามแยกจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระมหารังสันธีรวาที -วัดท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพรหมลิขิต ศรีสุทโธโรงเรียนวัดชุมแสงกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ปานแดงโรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดมโรงเรียนบ้านต่อตั้งประธานกรรมการ
2. นางชูใจ หอมลาภโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ปานแดงโรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ จีระประดิษฐ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิศา บัวสุวรรณโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ อุทกะเสนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต อยู่จัตุรัสโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการ
5. นางจริยา ศรีท่าซ่อมโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยทองคงโรงเรียนประชาเอื้ออารีประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต อยู่จตุรัสโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ อุทกะเสนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
4. นายจีรวุฒิ จีระประดิษฐ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
5. นางจริยา ศรีท่าซ่อมโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายภิญโญ พัฒน์ลำภูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ หัสชสินโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการ
3. นายศิวะ พลนิลสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูลสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปักการะนังสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
6. นางสาวอุไรรัตน์ อุทกะเสนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
7. นางจงรักษ์ ศรีเปารยะโรงเรียนบ้านปากเลขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ พัฒน์ลำภูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ หัสชสินโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการ
3. นายศิวะ พลนิลสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูลสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปักการะนังสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
6. นางสาวอุไรรัตน์ อุทกะเสนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
7. นางจงรักษ์ ศรีเปารยะโรงเรียนบ้านปากเลขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ นุ้ยบ้านด่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ สายเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นายศิวะ พลนิลสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูลสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปักการะนังสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
6. นางนงเยาว์ สิทธิโยธีโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ นุ้ยบ้านด่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ สายเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นายศิวะ พลนิลสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูลสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปักการะนังสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
6. นายคีรี ศรีสงโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางกัลยรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายธรรมรงค์ คงสวีโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นายนฤนาถ บุญละพัฒน์โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ปักกาละโถโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนิตา ศรีสุทโธโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางสาวยุพดี ฐานสันโดษโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางวิมลฑา คงแข็งโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งฤดี ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นางสุปราณี อาจสาครโรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายจิตตินันท์ แก้วพอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายประธานกรรมการ
2. นางรัตนา หนูเสนโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายประธานกรรมการ
2. นางรัตนา หนูเสนโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งฤดี ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นางสุปราณี อาจสาครโรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สายเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิสา ก้องเกียรติคุณโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จีนบันทึกโรงเรียนทุ่งคาโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวภัทริยา อัจฉราทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัตนวรรณ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวรติรส อินทะริงโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายประธานกรรมการ
2. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวภัทริยา อิจฉราทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรัตนวรรณ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางรัตนา หนูเสนโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวภัทริยา อัจฉราทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง สพป.สฎ3ประธานกรรมการ
2. นายกษมะ กิ้มเฉี้ยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวรวมพร สีเผือกโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวรวมพร สีเผือกโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวรวมพร สีเผือกโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวรวมพร สีเผือกโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวรวมพร สีเผือกโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางพรรนิภา มากผลโรงเรียนบ้านคลองระประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนฌา ชูโฉมโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ นบนุ่นโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
4. นางสาวหัสยา หมวดสุขโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
5. Mr.ครูต่างชาติ -โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางศิริวรรณ ไชยชนะโรงเรียนบ้านคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร อินทะโกโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรทิพย์ ไชยฤกษ์โรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางสาวฐาปนี มากชูทรัพย์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวอังคณา ศรเกษตรินโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการ
5. Mr.ครูต่างชาติ -โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางเบญจวรรณ สอนทวีโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางอุไร หิตะโกวิทโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภวิษย์พร แซ่อื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางสาวจันทรจีรา มากทอง วิลสันโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ สมมุ่งโรงเรียนบ้านดอนแคกรรมการ
5. นางสาวสุไมน๊ะ หมุดบิลเหล็บโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวอนุธิดา พราหมณีโรงเรียนบ้านคลองสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสัณหจุฑา ทองสีนวลโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุสนี บ่อเตยโรงเรียนบ้านแหลมยางนากรรมการ
4. นายวิโรจน์ คงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
5. นายณฤพัฒโภคิน อัครโสภิพัฒนากุลโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายฐานพงศ์ มุจลินทร์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางอัญมณี พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาววรกานต์ โสคะโนโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
4. นางสาวชไมพร คงหนองไทรโรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
5. นางตรีสุดา ทองแย้มโรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ รินทรสกุลโรงเรียนบ้านปังหวานกรรมการ
3. นางสาวจันทรา ไหมเพชรโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
4. นางสาวปาลิตา โอทองโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
5. MissChirstalynn Hamerโรงเรียนชลธีพฤกษารามกรรมการ
6. นางนิภาพร สังข์ทองโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
7. นางรัชนีกร ศรีสุวรรณโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรจนา กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านควนตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ รักวงศ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา บุญศรีโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เส้งคุ่ยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวเรวดี ดาวเปียกโรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการ
6. Mr.David Monteathผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางสาวนลินี ผุดเพชรแก้วโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ด้วงรอดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองอนันต์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอรอุษา ใจรักษ์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ทับทองโรงเรียนบ้านในกริมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา จันทร์ตักเตือนโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. Mr.Wei Wu Changโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิชัย พรหมมาศผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. MissSun Yanโรงเรียนวังเด็กวัฒนากรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล มีลาภโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวจีรนันท์ วงศ์สงวนโรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร สังข์ทองโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
3. นางสาวอมรา กาฬสมุทรโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง แย้มจรัสโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
5. นางอารีย์ ฝอยทองโรงเรียนทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสารภี ไทยศิริโรงเรียนบ้านเขาทะลุประธานกรรมการ
2. นายธชา จิตสมบูรณ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นายสรนันท์ หมีเงินโรงเรียนบ้านห้วยกลางกรรมการ
4. นางสาวทิพรัตน์ แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
5. นางจันทิมา อินทรมาตย์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนวัดราชบุรณะประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต อยู่จรัสโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการ
3. นายสุทิน สิทธิสินโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุวดี สุขตะโกโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
5. นายสานนท์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการ
6. นายมงคล เกลี้ยงสงค์โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
7. นางสาวสุธาทิพย์ เกิดเดชโรงเรียนบ้านบางจากกรรมการ
8. นางสุวรรณา ม่วงขาวโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายก้องสกล นพเก้าโรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิษณุ อินทโรภาสโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายกฤษฎา กาลสงค์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายวัชรินทร์ เอี่ยมสกุลโรงเรียนบ้านบึงลัดกรรมการ
7. นายเสรี ขวัญยืนโรงเรียนอนุบาลสวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ศรีสุพลโรงเรียนบ้านหนองปลาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สกุลวรัตน์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายวัชริน ขวัญพะงุ้นโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนิติภัทร อำพันมากศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุระพร แก้วลมัยโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายเอกวิทย์ ม่วงน้อยโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายนิติภัทร อำพันมากศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุระพร แก้วลมัยโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายเอกวิทย์ ม่วงน้อยโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายนิติภัทร อำพันมากศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุระพร แก้วลมัยโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี รื่นพานิชโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววรินทร วชิรศิริโรงเรียนวัดเชิงคีรีประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เพชรทองโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางสาวนิรวรรณ หิ้นเตี้ยนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ คงคาชัยโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางเพ็ญณี นุ้ยสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายศราวุธ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ สมบัติพิบูลย์โรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางจันทิมา จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ สมบัติพิบูลย์โรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางจันทิมา จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสนธยา ช่วยสีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยมุดประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สถิตย์เดชโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สร้อยทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
5. นางสาวกรรนิกา รวดเร็วโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จิรา อำพันมณีโรงเรียนสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ อนันตโสภาจิตร์โรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ทองร่วงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
5. นางสาวภคมน ชิตพูลโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา อำพันมณีโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ อนันตโสภาจิตร์โรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ทองร่วงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
5. นางสาวภคมน ชิตพูลโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร ธรรมฤทธิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสนองโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อาจหาญโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา อำพันมณีโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นางสาว ธ.สุรางค์ บุญทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ทองแย้มโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวศิตว์ บุญเรืองโรงเรียนวัดปากน้ำละแมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นางสายฝน ประสาทศิลป์โรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวศิตว์ บุญเรืองโรงเรียนวัดปากน้ำละแมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวพัลลภา สุขเลี้ยงโรงเรียนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร สายเพชรโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ คิดห้วนโรงเรียนวัดนาสักกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ ปากยืนโรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางกมลสินี ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการ
5. นางสาวรักษ์ชนก รักษ์วงศ์โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล สิงห์ราโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ แก้วเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายสานนท์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย สุขแก้วโรงเรียนบ้านในหุบประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ แก้วเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายสานนท์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทินกฤต แซ่ตั้งโรงเรียนวัดชลธารวดีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ แก้วเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายสานนท์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร อาจหาญโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นายกฤติเดช ศาริตวรรธน์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวโสภิตา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสวนจันทน์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายก้องสกล นพเก้าโรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายวชิรเมธ ประจินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายก้องสกล นพเก้าโรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายวชิรเมธ ประจินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายก้องสกล นพเก้าโรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายวชิรเมธ ประจินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายก้องสกล นพเก้าโรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายวชิรเมธ ประจินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายก้องสกล นพเก้าโรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายวชิรเมธ ประจินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายก้องสกล นพเก้าโรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายวชิรเมธ ประจินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางมะลิ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านเขาล้านประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี สไตน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางพรรณี ชื่นเจริญโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมะลิ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านเขาล้านประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี สไตน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางพรรณี ชื่นเจริญโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ สังครุฑโรงเรียนสามัคคีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพรหมาตร์ อิฐกอโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตติกาญจน์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ สังครุฑโรงเรียนสามัคคีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพรหมาตร์ อิฐกอโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตติกาญจน์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี บัววารีโรงเรียนบ้านดอนแคประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ธานีพัฒน์โรงเรียนวัดราชบุรณะกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี บัววารีโรงเรียนบ้านดอนแคประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ธานีพัฒน์โรงเรียนวัดราชบุรณะกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวภนิดา นพชำนาญโรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี)ประธานกรรมการ
2. นางศรินยา จิตกมลกานต์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสุธิศา ภาสภิรมย์โรงเรียนบ้านในหุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวภนิดา นพชำนาญโรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี)ประธานกรรมการ
2. นางศรินยา จิตกมลกานต์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสุธิศา ภาสภิรมย์โรงเรียนบ้านในหุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ นักฟ้อนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรประธานกรรมการ
2. นางจรุงจิต เพชรอุทัยโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นางสาวยุพาวดี โตรัตน์โรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ นักฟ้อนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรประธานกรรมการ
2. นางจรุงจิต เพชรอุทัยโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นางสาวยุพาวดี โตรัตน์โรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางประไพ ยมขวัญเมืองโรงเรียนบ้านห้วยกลางประธานกรรมการ
2. นางเสาวลี วงษ์วิเชียรโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางพูนพิศ คงพิพิธโรงเรียนวัดวาลุการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเกสร ขวัญยืนโรงเรียนวัดนาสักประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา ม่วงหีตโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกัลยาภัสร์ เพชรมณีโรงเรียนเพียงหลวง5ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ พรหมหาญโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิชาพัฒน์ ภัทรสิริธานานันท์โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสุภา ทองคำโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางพูนพิศ คงพิพิธโรงเรียนวัดวาลุการามกรรมการ
3. นางสาวสมพร คำลือชาโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุภา ทองคำโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางพูนพิศ คงพิพิธโรงเรียนวัดวาลุการามกรรมการ
3. นางสาวสมพร คำลือชาโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสังวาลย์ ขาวสุขวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ พรหมหาญโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางปรัศนียาภรณ์ ธิมากุลโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสังวาร ขาวสุขวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ พรหมหาญโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางปรัศนียาภรณ์ ธิมากุลโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวจุฑามาศ เคี่ยนบุ้นโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส จงสำราญโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางมณฑา ทองใบโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล ทองแก้วโรงเรียนบ้านสามแยกจำปากรรมการ
5. นางสาวเกศริน เปรมประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวเอมอร จุลบุษย์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดชโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
3. นางสาวรุ่งเรือง ศรีทองโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวจารีวรรณ องอาจโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
5. นางชุติมา พัฒน์ลำภูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางราตรี นาคเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลสพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
3. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางราตรี นาคเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลสพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
3. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางราตรี นาคเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลสพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
3. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางราตรี นาคเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลสพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
3. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางราตรี นาคเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลสพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
3. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางราตรี นาคเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลสพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
3. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดา แก้วเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัศชญา หนูอิ้มโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นางนิลวรรณ สุขไหมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา แก้วเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัศชญา หนูอิ้มโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นางสาวนิลวรรณ สุขไหมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางลัดดา แก้วเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัศชญา หนูอิ้มโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
3. นางนิลวรรณ สุขไหมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ ประพฤติธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสวนจันทร์กรรมการ
3. นางรจิต ณัฐนรากรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ ประพฤติธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสวนจันทร์กรรมการ
3. นางรจิต ณัฐนรากรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิบูลย์ศิริ ศรีผ่องโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิบูลย์ศิริ ศรีผ่องโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิบูลย์ศิริ ศรีผ่องโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ วชิรศืรืโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนมาบอำมฤติวิทยากรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวลี วงศ์วิเชียรโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีคุณโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นางสุภา ทองคำโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสววลี สงศ์วิเชียรโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีคุณโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นางสุภา ทองคำโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี บัววารีโรงเรียนบ้านดอนแคประธานกรรมการ
2. นางปรัศนียาภรณ์ ธิมากุลโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี บัววารีโรงเรียนบ้านดอนแคประธานกรรมการ
2. นางปรัศนียาภรณ์ ธิมากุลโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี บัววารีโรงเรียนบ้านดอนแคประธานกรรมการ
2. นางปรัศนียาภรณ์ ธิมากุลโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ โต๊ะเด็นโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
4. นายภราศักดิ์ หอมจันทร์โรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
5. นางสาวพัลลภา สุขเลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นายภราศักดิ์ หอมจันทร์โรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ โต๊ะเด็นโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
5. นางสาวพัลลภา สุขเลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นายภราศักดิ์ หอมจันทร์โรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ โต๊ะเด็นโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
5. นางสาวพัลลภา สุขเลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาลี แก้ววารีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นายภราศักดิ์ หอมจันทร์โรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ โต๊ะเด็นโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
5. นางสาวพัลลภา สุขเลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญสนิท ศรทองโรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นางสาวปฤษณา รอดทองดีโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภัสสร หนูมากโรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญสนิท ศรทองโรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นางสาวปฤษณา รอดทองดีโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภัสสร หนูมากโรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]