สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียน ต.ช.ด.สวนเพชร 21 33 28
2 005 โรงเรียน ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 16 22 20
3 006 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 4 8 7
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 51 104 73
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 63 143 94
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 39 79 61
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 18 27 21
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 59 86 66
9 012 โรงเรียนชุมชนสวี 16 35 20
10 023 โรงเรียนบ้านคลองกก 28 58 43
11 024 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 23 63 42
12 025 โรงเรียนบ้านคลองระ 14 22 19
13 026 โรงเรียนบ้านคลองสง 32 55 41
14 027 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 44 67 51
15 028 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 12 19 18
16 029 โรงเรียนบ้านคู 18 35 24
17 030 โรงเรียนบ้านดวด 10 19 17
18 032 โรงเรียนบ้านดอนนน 16 26 24
19 031 โรงเรียนบ้านดอนแค 21 33 29
20 033 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 10 19 10
21 034 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 12 16 12
22 035 โรงเรียนบ้านทรายทอง 6 10 8
23 036 โรงเรียนบ้านทับช้าง 5 22 9
24 038 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 54 75 60
25 041 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 36 62 55
26 040 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 15 30 25
27 039 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 26 36 34
28 044 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 20 36 27
29 045 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 18 31 26
30 046 โรงเรียนบ้านน้ำตก 6 13 10
31 047 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 10 17 10
32 048 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 30 120 61
33 052 โรงเรียนบ้านบางหยี 37 67 49
34 053 โรงเรียนบ้านปังหวาน 15 30 17
35 054 โรงเรียนบ้านปากทรง 8 16 13
36 056 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 17 27 25
37 057 โรงเรียนบ้านปากเลข 12 18 17
38 058 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 18 41 29
39 059 โรงเรียนบ้านพังเหา 23 47 35
40 061 โรงเรียนบ้านยางงาม 7 9 7
41 063 โรงเรียนบ้านวังปลา 32 62 40
42 064 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 2 4 4
43 065 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 20 49 35
44 066 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 14 27 24
45 067 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 42 65 49
46 070 โรงเรียนบ้านหนองปลา 12 24 19
47 069 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 32 51 40
48 071 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 7 12 9
49 068 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 5 9 8
50 079 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 16 25 22
51 072 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 31 65 53
52 073 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 28 44 38
53 074 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 21 37 26
54 075 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 14 24 20
55 076 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 9 25 16
56 077 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 17 30 24
57 078 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 10 16 15
58 083 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 10 25 16
59 015 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 41 77 65
60 017 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 22 48 33
61 018 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 10 19 16
62 019 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 34 80 53
63 020 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 21 48 34
64 021 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 35 66 49
65 022 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 5 6 6
66 016 โรงเรียนบ้านเขาแงน 9 22 11
67 062 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 17 25 24
68 014 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 1 5 2
69 060 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 12 23 19
70 080 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 20 43 30
71 081 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 20 40 31
72 082 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 38 78 59
73 049 โรงเรียนบ้านในกริม 29 50 41
74 050 โรงเรียนบ้านในหุบ 34 62 49
75 051 โรงเรียนบ้านในเหมือง 51 102 75
76 042 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 55 117 86
77 043 โรงเรียนบ้านไทรล่า 15 30 22
78 086 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 7 12 10
79 087 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 15 23 20
80 088 โรงเรียนพัฒนศึกษา 44 74 60
81 091 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 51 117 81
82 092 โรงเรียนวัดควน 0 0 0
83 093 โรงเรียนวัดจันทราวาส 15 21 19
84 094 โรงเรียนวัดชลธารวดี 6 18 8
85 095 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 2 4 4
86 096 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 48 96 64
87 097 โรงเรียนวัดชุมแสง 18 18 17
88 099 โรงเรียนวัดดอนชัย 8 12 10
89 100 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 12 22 12
90 102 โรงเรียนวัดท่าทอง 12 25 14
91 103 โรงเรียนวัดท่าหิน 7 11 10
92 101 โรงเรียนวัดท้องตม 6 16 11
93 105 โรงเรียนวัดธัญญาราม 15 20 17
94 106 โรงเรียนวัดนพคุณ 0 0 0
95 107 โรงเรียนวัดนาทิการาม 20 35 29
96 108 โรงเรียนวัดนาสัก 8 11 8
97 109 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 15 38 25
98 110 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 112 242 165
99 111 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 9 17 15
100 112 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 66 172 97
101 113 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 6 11 10
102 114 โรงเรียนวัดพะงุ้น 14 25 20
103 115 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 11 22 15
104 116 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 17 26 17
105 117 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 19 36 28
106 118 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 13 18 17
107 119 โรงเรียนวัดวาลุการาม 6 12 9
108 120 โรงเรียนวัดวิเวการาม 0 0 0
109 121 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 14 32 22
110 122 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 27 93 48
111 123 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 15 33 23
112 125 โรงเรียนวัดหนองบัว 10 18 9
113 127 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 8 18 14
114 098 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 9 19 15
115 104 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 21 42 29
116 126 โรงเรียนวัดแหลมปอ 17 32 25
117 124 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 6 7 7
118 129 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 0
119 130 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 59 112 84
120 131 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 9 30 18
121 136 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 57 145 91
122 137 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 44 134 74
123 089 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 17 61 29
124 084 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 7 12 11
125 085 โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา 0 0 0
126 090 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 29 42 34
127 128 โรงเรียนวังเด็กวัฒนา 28 41 37
128 132 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 40 68 48
129 134 โรงเรียนอนุบาลทอรัก 2 6 4
130 135 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
131 133 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 22 44 31
132 138 โรงเรียนเอื้ออำพน 34 65 36
133 037 โรงเรียนบ้านทับวัง 13 20 18
134 013 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 21 38 25
135 001 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 0 0 0
136 002 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม 4 10 8
137 003 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง 22 40 35
รวม 2798 5527 3987
9514

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]