เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายนุุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ปฏิบัติราชการที่ สพป.ชพ.2 ในตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ชพ.2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
4 นายนิติภัทร อำพันมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นางวรรณวิมล กัลวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
6 นายโสพัฒน์ กลับชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
7 นางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นางนิตยา ผลเกษร รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นายคมกฤช เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นายสมคิด สุขคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล็บกะรอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นายสุเทพ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
16 นายทวี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
17 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
18 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
19 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
20 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
21 นายนุุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ปฏิบัติราชการที่ สพป.ชพ.2 ในตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ชพ.2 คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
22 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
23 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
24 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
25 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
26 นายคมกฤช เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
27 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
28 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
29 นายสมคิด สุขคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล็บกะรอก คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
30 นายสุเทพ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
31 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
32 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
33 นายคะนอง พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
34 นางสาวสุระพร แก้วละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
35 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
36 ว่้าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
37 นางสาวศิริวรรณ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
38 นางจันทรา หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
39 นางศิมารัฐ มีฉิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
40 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
41 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
42 นางอุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
43 นางจิตรา พรหมเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
44 นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
45 นายธีรพล โชติกวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
46 นางอัญชิษฐา จิยาเพชร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
47 นางอิศราวดี สีหะรัญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
48 นางสาวชุลีพร นามวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
49 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
50 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางดำเนินงานการจัดงาน
51 นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นางสาวโสพิน ชายสมุทร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นายภาคภูมิ มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางสาวพิมภา คีรีเมฆ ครูโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นางสาวณัฐธิ์ ฤทธิรุณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
58 นางนันทนา แพละออง ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
59 นางปวริศา สอนทะโม ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
60 นางสาวแจ่มจันทร์ หีตลำพูน ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
63 นางอุไร นบนุ่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
64 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
65 นางอุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
66 นางอิศราวดี สีหะรัญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
67 นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
68 นางสาวชุลีพร นามวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
69 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
70 นางนิภา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นายนุกูล พาหุนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมถาวร คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางเจริญ แพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสันติ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางขวัญจิต รัตนพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตากุน คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางบุศกร ทรงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นายปราโมทย์ ปั้นมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบ้าน ช่วยราชการ ร.ร. วัดท่าทอง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางสาวมยุรี เดชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นายสัมภาษณ์ ตรีวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นายเจริญ แพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสันติ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางขวัญจิต รัตนพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตากุน คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางบุศกร ทรงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นายปราโมทย์ ปั้นมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้านช่วยราชการโรงเรียนวัดท่าทอง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทิการาม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นางนพนันท์ ขนาบศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 นายยงยุทธ สุขหญีต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสพานยูง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 นายสมหมาย โพธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 นายสุนันท์ แก้วนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นายอนันต์ ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหนก คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นางสาวชนกนันท์ อุตทาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 นางประภาภรณ์ พูนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 นายจารึก ปานสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 ว่าที่ร้อยตรีวิชิต สุขประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมยางนา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 นางนภัทร จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 นางนฤมล สีห์รา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
94 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
95 นายบุญลอย เพียรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณืพัฒนา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
96 นายจิระ ชูกะสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
97 นายสมชาย เลาห์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญช่วยราชการโรงเรียนบ้านไทรล่า คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
98 นายโกวิทย์ พรหมขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมแสง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
99 นางวีณา แก้วโกถม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแงนช่วยราชการโรงเรียนบ้านน้ำตก คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
100 นายธนาวุฒิ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังเหา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
101 นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
102 นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
103 นางจุฑามาศ สมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
104 นางอภิชณา แจ้งใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมปอ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
105 นายธนัญ วัธนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
106 นายศักดิ์ชาย บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
107 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
108 นางศิริวรรณ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
109 นายโชคชัย สุขแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในหุบ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 นางประไพ ยมขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกลาง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นายทินกฤต แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธารวดี คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นายสนธยา ช่วยศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นายจรัญ จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องตม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นางกัลยาภัชร์ เพชรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 5 คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นายสมพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกก คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นางสาวณัฐพร บุญร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวนฯ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นายโชคชัย สุขแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในหุบ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นางประไพ ยมขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกลาง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นายทินกฤต แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธารวดี คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นายสนธยา ช่วยศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นายจรัญ จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องตม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นางกัลยาภัสร์ เพชรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 5 คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นายก้องสกล นพเก้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังหวาน คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นางนฤมล สีห์รา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
126 นายเอนก ทองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกจำปา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
127 นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
128 นายพิเชษฐ์ ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในกริม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
129 นางพรรณนิภา มากผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองระ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
130 นางสาวรจนา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตะวันออก คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
131 นางสาวศิวนาถ ศรีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
132 นางสาวจีรนัน วงศ์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้อย คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
133 นายมนู สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหยี คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นายธัญญา นาคมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนน คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสวี คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นายสมพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 นางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกก คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 นางสาวณัฐพร บุญร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวนฯ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
140 นายวิทยา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศึกษา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
141 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
142 นายอรรถกาญจน์ อธิพิพัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา) คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
143 นางวราภรณ์ เครือเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
144 นางอุไรพัชร แบนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวด คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
145 นางรุ่งนภา ธนบัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
146 นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่อตั้ง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
147 นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะงุ้น คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
148 นางวันดี ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
149 นางเสาวภา บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
150 นางรัชนี ชูกะสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
151 นางอรอนงค์ สังฆะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเลข คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
152 นางเพ็ญศรี ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
153 นางนงค์นาถ ศรีทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
154 นายมาโนช ชูสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
155 นายณรงค์กร เยี่ยมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
156 นายอำพร ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
157 นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
158 นางสาวหทัยรัช รังสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
159 นางสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
160 นายนิติภัทร อำพันมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
161 นายประเสริฐ บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเอื้ออารี คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
162 นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบุรณะ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
163 นายวรวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
164 นางกรรณนิการ์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการจัดการแข่งขันตามกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
165 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
166 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
167 นางสาวสายใจ ยอดสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
168 นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
169 นางกัญชรส เนตรนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
170 นายปริญญา ชัยประทุม ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
171 นางนงเยาว์ สิทธิโยธี ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
172 นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณ พนักงานธุรการ ส 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
173 นายธงชัย รุ่งบุญคง ช่างปูน ระดับ ช 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
174 นายสิงหราช สอนทวี ช่างไม้ ระดับ ช 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
175 นายมนัตย์ จินาคม ยาม สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
176 นายวิจารย์ บุญซ้อน ยาม สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
177 นายประมวล ไตรภูมิ ช่างไม้ ระดับ ช 4 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
178 นายชัยพร เรียบร้อย ช่างไม้ ระดับ ช 4 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
179 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
180 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
181 นางดวงใจ สุวรรณเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
182 นางสาวอาทิตตยา ศรีบุญเรือง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
183 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์สมบัติ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
184 นางสาวณัฐวี มุขสุข ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
185 นางสาวศศิวิมล ไปดง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
186 นางสาวภัทรสุดา เจริญวุฒิพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
187 นางนิตยา ผลเกษร รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
188 นางละออ สอนสุทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
189 นายชัยวัฒน์ ภู่ท่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
190 นางพรประภา สีมาพานิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
191 นางนิตยา เพชรสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาสัก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
192 นายภิญโญ โสตถิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
193 นางนภัทร จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
194 นางสาวภนิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
195 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
196 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
197 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
198 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
199 นางอุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
200 นางอิศราวดี สีหะรัญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
201 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
202 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
203 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
204 นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉา เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
205 นายอนุชา ศรีมณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
206 นางสาวอ้อมจิต บุญกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
207 นางสาวอรพรรณ อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
208 นางสาวมุทิตา บุตรจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
209 นางสาวสาวิตรี รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
210 นายชัยวัฒน์ ยุวาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
211 นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
212 นางพรทิพย์ เพชรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
213 นางธิดารัตน์ ทินกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
214 นายสมหมาย กองเกลือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
215 นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
216 นางสาวจุฑามาส คงวารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
217 นางศศิธร แก้วกลั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
218 นายวิฑูรย์ เกิดด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
219 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลการแข่งขัน
220 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
221 นายจารุวัฒน์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปากทรง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
222 นายพรภิรมย์ ทองร่วง ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
223 นายกฤติเดช ศาริตวรรธน์ ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]