รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประจบจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  ผลผลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมโส
 
1. นางศรีวิลัย  มลอุ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กหญิงธัญวรรณ   ขุนอินทร์
 
1. นายอภิชาติ  สุดสวาสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปุณณิศา  ฉิมสอาด
 
1. นางสาวอินทิรา  ฤทธิเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายพลากร  อุชุภาพ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ดำชาวเกาะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ดำทุ่งหงษ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณภพ
 
1. นางสาวอินทิรา  ฤทธิเดช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงคันธมาทย์  วรรณรังษี
 
1. นางสาวนีรัชดา  โชติช่วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร  ช่วยพันธ์
 
1. นางสาวทิวาพร  เกษมวราภรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงชนกานต์  ม่วงแดง
 
1. นางโสพิศ  วชิรศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กหญิงพีชญาภา  ขาวสุข
 
1. นางสาวเสาวณีย์  เผือกล้อม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สุขจันทร์
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  หนูวัน
 
1. นางจงดี  ชาญสตบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงวรวีร์  มีเพียร
 
1. นายธวัชชัย  แซ่โค้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงวริศษา  ฉิมวารี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองปาน
2. เด็กหญิงธนภัทร  ศรีมหาดไทย
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
2. นางสาวอทิตยา  ศรีภักดี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. นางสาวกฤติยาณี   สกุลอินทร์
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์   หิรัญ
 
1. นางสาวนัฎธิกาญจน์   อินนุรักษ์
2. นางสาวเพ็ญวิภา   สีงาม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายธนกฤต   มีจีนา
2. เด็กหญิงอัยลดา   รัฐกุลพินิจ
 
1. นางชนิตา  พันคง
2. นางสาวสุมณฑา  แก้วยะรัตน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงปารีณา  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิวายพราหมณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์
2. นางสาววัชราภรณ์  กลิ่นอ่อน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายพชรกิตติ์  แซ่อู้
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  นาคสนิท
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  อยู่แคล้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เจริญสลุง
 
1. นางสาวเจนจิรา   สระแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงวริศศา  ฆารวาวแวว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บำเพิงพล
3. เด็กหญิงสิรินภา  นะราช
 
1. นางสาวจีรนันท์  สิทธิดำรงค์
2. นายพันธ์ศักดิ์  ดีรักษา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธราดล  สังข์ชุม
2. เด็กหญิงปทิตตา  คำน้อย
3. เด็กหญิงพักตร์อนงค์  วิเศษสังข์
 
1. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก
2. นางสาวศิโรรัตน์  กาฬจันโท
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    มุขพริ้ม
2. เด็กหญิงลัคนา   สามงามทอง
3. เด็กหญิงสุพิชญา   จันทรรักษ์
 
1. นายกฤษฎา  สุขฉายา
2. นางสาวสหนัดดา  ไตรเมศ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงนันทิยา   ข่าทิพพาที
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ศิริชาติ
3. เด็กหญิงพิสมัย  วิชาชัย
 
1. นางสาวเจนจิรา   สระแก้ว
2. นางจิราพร   บุญกวย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  แย้มแก้ว
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  ฉินสุวรรณ์
 
1. นางณัฐยา  ผุสดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงวิลดา  จันทร์สม
2. เด็กชายแสงเพชร  ศรีตะวัน
 
1. นางสุพรรณี  ขวยสุวรรณ
2. นางสาวอำภา  นักรำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กชายธนวัต  ธรรมชาติ
 
1. นางพนารัตน์  ธรรมชาติ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พันธุ์พิพัฒน์
 
1. นางวันเพ็ญ  วิศิษฏ์รัฐพงศ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กชายอัสนี  เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นางสุพรรณี  ขวยสุวรรณ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสกร  ฤทธิเดช
2. เด็กชายปวีณวัจน์  จันทร์ยัง
 
1. นางอภิญญา  วัฒนปกรณ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา  นวมเสวต
2. เด็กหญิงรัตนา  ทองบุญชู
 
1. นางสาวศุภลัคน์  รัตนบุรี
2. นางมาณวิกา  เสรีทัพพ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 1. เด็กหญิงอรนลิน  บุญช่วย
 
1. นายโขมเพชร  ชนะ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงจรัญญา  ฉิมวารี
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  กาฬจันโท
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสลาคุณ
 
1. นายพารุจ  เพชรพริ้ม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงสุธิษา  เพ่งพิศ
 
1. นางพนารัตน์  ธรรมชาติ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานโรจน์
 
1. นางชุติมา  สังข์ประภัสสร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงพรมวลัย   ใจกว้าง
2. เด็กหญิงอจลญา   หมื่นศรี
3. เด็กหญิงอาภัสรา   มากทุ่งแร่
 
1. นางพรทิพย์  สุขกรม
2. นางสาวสุกัญญา  ไหมทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  อมรพงศ์พิบูล
2. นายตะวัน  ด้วงรอด
3. นางสาวปรียากมล  แซ่ภู่
 
1. นางอุทัย  วัฒนคีรี
2. นางเยาวรัตน์  แซ่ฮ่อ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงพรชนก  มณีบางกา
2. เด็กชายภัธนชัย  พรหมฉวี
3. เด็กหญิงเพราพิลาส  ภูบัวบาน
 
1. นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายณัฐวัตร  สวิงรัมย์
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ป้องไธสงค์
3. เด็กหญิงภาวิพร  เพียรการ
 
1. นางสาวเยาวนุช  เกื้อสกุล
2. นายวีรชัย  วงษ์วานเจริญ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เศรษฐสิงห์
2. เด็กหญิงดารินทร์  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กชายทศพล  เมืองนอน
 
1. นางสุภาพร  โรยสุวรรณ
2. นางสาวกชมน  บุญเรืองศรี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. นางสาวกนกวัน  บัวจันทร์
2. นางสาวจันจิรา   ศศิสนธิ์
3. นางสาวสโรชา  เพชรชำนาญ
 
1. นายวินิตย์  ยืนชนม์
2. นางสาวอาทิตยา  จ่ายจะนะโยธิน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายกฤติพงษ์  สามิลา
2. เด็กหญิงพรวีณา  บุบผามาโล
3. เด็กชายศุภวิชญ์    รอดช่วง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   เพ็งบุญ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายชินภัทร  นครชาตรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปานทอง
3. เด็กชายวรากร  ยอดอุดม
 
1. นางสาววิธุดา  คงมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนา  ชื่นจันทร์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังหวาน 1. เด็กชายธนกร  กันเขี่ยน
2. เด็กชายวีระพันธ์  คุ้มรักษ์
 
1. นายก้องสกล  นพเก้า
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายภูมิภัทร  วัฒนกูล
2. เด็กชายอรรถพล  คงขันธ์
 
1. นางสาวธัญชมน  ศรีสุบัติ
2. นายเวไนย  มณีสุข
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เกตุหนองโพธิ์
2. เด็กชายปัญญากร  นิตพันธ์
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
2. นางสาวอาภาพร  ปิดชิด
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายนภเกตน์   พุมฤทธิ์
2. เด็กชายพิรุณ  ปานวรรณ
 
1. นายอนุชา  อินทมุณี
2. นางสาวเกษราภรณ์  ภุมรินทร์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพ็ชรรอด
2. เด็กชายอธิภัทร  โรยนรินทร์
 
1. นาย ธรรมนูญศักดิ์  ตากสินลา
2. นางสาววิจิตรา  คงสนิท
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเกิด
2. เด็กชายสวิท  สมาวงค์
 
1. นายศราวุธ  สิทธิชัย
2. นายณรงฤทธิ์  อุดมกุศลศรี
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  การะเกษ
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  จันทร์ตระกูล
 
1. นายศราวุธ  สิทธิชัย
2. นางสาวอุไรวรรณ  เส้งคุ่ย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงกฤษชนก   ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แก้วประไพ
3. เด็กหญิงญานิสา   เสนหวาน
4. เด็กหญิงนันท์นลิน   แก้วยงค์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ป่านเทพ
 
1. นายเจษฎา  รอบคอบ
2. นางสาวอรรวี  เกียรติไพศาลโสภณ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา   หอมลาภ
2. เด็กหญิงปริณดา  สังข์ชัย
3. เด็กหญิงศริพรรษา  นุ่มลืมคิด
4. เด็กหญิงศศินิภา  ยินดี
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พัฒนวงศา
 
1. นางสาวสาลินี  ศรีสมัย
2. นางวนิสา  ชนะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจธรรม
2. เด็กหญิงชัญญาภัท  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงศิริญญา  แดงขวัญทอง
4. เด็กหญิงสุชาดา  สายเนตร
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ปัญจะการ
 
1. นายณัฐพล  ราตรีพฤกษ์
2. นางสาวภวิษย์พร  แซ่อื้อ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิลาภ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปานโบ
3. เด็กหญิงพิชชาภา   สุขโข
4. เด็กหญิงวรรนิศา  เนียมโสม
5. เด็กหญิงสุภัทธา   สร้างสวน
 
1. นางสาวพจนีย์  โต๊ะเด็น
2. นางสาวอมรา  กาฬสมุทร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  วุฒิระวัฒน์
2. เด็กหญิงนรมน  เทียนทอง
3. เด็กหญิงปริยากร  ม่วงรุ่ง
4. เด็กหญิงมฆวรรณ  แก้วอ่อน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  คงสุวรรณ
2. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงกันตยา  ภักดีชน
2. เด็กชายปกป้อง  สาระแสน
3. เด็กหญิงพีรดา  แก้วเกื้อ
4. เด็กหญิงวาสนา  ชานุชิต
5. เด็กหญิงศศิธร  มินจันทึก
 
1. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
2. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญสลุง
2. เด็กหญิงปริยากร  ทองพัฒน์
3. เด็กหญิงรวิสรา  ทิพย์วิเศษ
4. เด็กชายอัฐพล  นิยะกิจ
5. เด็กชายเกรียงไกร  กองจันทร์
 
1. นางสาวทิพากร  ธรรมณี
2. นางสาวธราภรณ์  เครือเมฆ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงภัทราภา  ขวัญราช
2. เด็กชายภานุพงศ์  คงทอง
3. เด็กหญิงวริศา  หอมกอ
4. เด็กหญิงสุชาดา  สงวนสุข
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สุภาพ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงศ์มณี
2. นางวนิดา  ไตรวงค์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 1. เด็กหญิงพรธิชา  ไทยทวี
 
1. นางสาวศุภาวดี  พรหมสวาสดิ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 1. เด็กหญิงอรปรียา  สังข์ดี
 
1. นางสาวสุฑามาศ  ธงชัย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โชคเฉลิม
 
1. นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงวีรภัทรตรา  แดงบาง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ชัยสงเคราะห์
 
1. นางสาวเกวลิน  ผลทวี
2. นางสาวปวีณา  ศรีทันเดช
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กชายชัยธัช  พรมชั่ง
2. เด็กหญิงธัญภัสร์  อาจหาญ
 
1. นางสาวสาลินี  ศรีสมัย
2. นางวนิสา  ชนะ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  ขาวปาน
2. เด็กชายอรุณรัชช์  สุขเกิด
 
1. นางชวนพิศ  คำจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  สาลีขาว
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เทวรังษี
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองศรี
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวผัน
4. เด็กหญิงจิรัตถิกา  หวังจองกลาง
5. เด็กหญิงนุชมณี  สามงามชิง
6. เด็กหญิงลลิตา  เมืองแทน
7. เด็กหญิงวลัยทอง  ศรีปัดถา
8. เด็กหญิงสุนันทา  แสงอำไพ
9. เด็กหญิงสุพิชชา  หนูเหมือน
10. เด็กหญิงหนึ่งหทัย  คงเล็ก
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
3. นางสาววันเพ็ญ  ทองตัด
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงชุดามาศ  ภานุรัตน์
3. เด็กชายดนัย  ศรีปัดถา
4. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ละมุล
5. เด็กหญิงผกามาศ  บุญโท
6. เด็กหญิงพัชรี  บุญประเสริฐ
7. เด็กหญิงลลิตา  เมืองแทน
8. เด็กหญิงวลัยทอง  ศรีปัดถา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  อามาตย์สมบัติ
10. เด็กหญิงอรอุมา  รอดสุข
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
3. นางสาวจิราภรณ์  มณีอ่อน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกนกวดี  กรรณสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจริยา  อ่อนมาก
3. เด็กหญิงชฎามาศ  ชูขันธ์
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  พุทธรัตน์
5. เด็กหญิงดลฤดี  บุญกาญจน์
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วรอด
7. เด็กหญิงปภัทรศกร  อุ่นซี่
8. เด็กหญิงปวริศา  รัตนรัตน์
9. เด็กหญิงผลิตา  แสงสวัสดิ์
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อสัมภินวงศ์
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
2. นายนริศร์  ไชยมาตร
3. นางวรชา  เพิ่มพูล
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงกันตยา  ภักดีชน
2. เด็กหญิงจินตนา  พฤกษ์ให้ผล
3. เด็กชายตะวัน  เนียมเจริญ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมใหญ่
5. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พิมพร
6. เด็กหญิงพิมพิไล  เวียนไธสง
7. เด็กหญิงมาลาพร  พูลเสมอ
8. เด็กหญิงวาสนา  ชานุชิต
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชาญชำนิ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปี่ยมยา
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
3. นางสาวกมลเนตร  ดิสโสภา
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชูชาติ
2. เด็กชายกรกต  ภูมีดี
3. เด็กชายกิติธนา  กฤษณะโลม
4. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นสังข์
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยมงกุฎ
6. เด็กชายณัฐพล  ปริงหาดยาย
7. เด็กชายถิรวุฒิ  ทองวัตร
8. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ปิ่นสังข์
9. เด็กชายมงคล  มาณะเดช
10. เด็กชายศักดิ์ดา  ปิ่นสังข์
 
1. นายนริศร์  ไชยมาตร
2. นางสาวจุฑาดา  เครือหงส์
3. นางสาวกันนิกา  ประเสริฐการ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกิตติพศ  พลัง
2. เด็กหญิงชื่นกมล  บริพันธ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์ศิริ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขนิรันดร์
5. เด็กชายน้ำเพชร  ไชยวิสิตต์
6. เด็กชายพรเทพ  ขุนเลขวัฒน์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เกตุนุ้ย
8. เด็กหญิงวิภาพร  ย้อยสุวรรณ
9. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีมณี
 
1. นางวัลภา  พัฒนสมบัติ
2. นายเอกลักษณ์  สุขสวัสดิ์
3. นางสุจินต์  ทองขาว
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจียมวิจิตร
2. เด็กชายจิตติวัฒน์  ดำศรี
3. เด็กชายฉัตรมณี  ชนะ
4. เด็กชายฐิติพงศ์  คงบุญมี
5. เด็กชายณัฐภัทร  สุขแม้น
6. เด็กชายนันทวัตร  โตพะลัย
7. เด็กชายนิธินันท์  พระจำรง
8. เด็กชายวานิช  มากชุมโค
9. เด็กชายศศมณฑล  อินมูลเทียน
10. เด็กชายศุภณัฐ  ถึงชุมพร
 
1. นางสาวอัจจิมา  ทูลฉลอง
2. นางสาวสุนิตา  ศรีสุทโธ
3. นางสาวธนิศา  บัวสุวรรณ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกณิกนันต์  ราวีนุวรรธ
2. เด็กชายกฤษฎา  ทองพัฒน์
3. เด็กชายชนาภัทร  นุ้ยเมือง
4. เด็กชายชยานนท์  ผิวอ่อน
5. เด็กชายณัฐพร  บุญเดช
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมเมศร์
7. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  กลีบทอง
8. เด็กชายนภรจ  คงคะเณ
9. เด็กชายรฐนนท์  ขาวสุวรรณ
10. เด็กชายวิชิตชัย  สอนสุวรรณ์
 
1. นายเอกลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสุจินต์  ทองขาว
3. นางวัลภา  พัฒนสมบัติ
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงพิชญา   ขำเกิด
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ศรีดำ
 
1. นายประภากร  คำออน
2. นางสาวภัทรวดี  จำใบรัตน์
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ดีมา
2. เด็กชายพงษ์อมร  อรัญรักษ์
 
1. นางสาวภมรินทร์  รุจิรเสรีชัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อ่อนสุระทุม
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   สุวรรณรัตน์
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. นางสาวเปมิกา  กลับวุ่น
 
1. นายสัญญา  สายเพชร
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวิชศรี
 
1. นางอรวรรณ  อะวะภาค
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณัฐพล   สุวรรณมณี
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสิริยากร   จันทรศร
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ฉิมจารย์
 
1. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกรกช   คงจันทร์
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุดภักดี
2. เด็กชายชัยธวัช  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สังสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสหัสธารา  สังสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงรัชนีกร  จั่นทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ภาชื่น
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสิริยากร   จันทรศร
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญสุข
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ท่ากั่ว
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีทองอินทร์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กชายนฤเบศร์  มุสาโรนา
2. เด็กชายพิษณุ  แสนขำ
3. เด็กชายศุภกิจ  ศรีวิสัย
 
1. นายชาลี  แก้ววารี
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กชายกันตวัฒน์  ถวาย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ชำนาญแทน
3. เด็กชายอัษฎาวุธ   ชำนาญแทน
 
1. นางสาวอภิญญา  แซ่ล่อ
2. นางขนิษฐา  บากบั่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เรืองศรี
 
1. นายวราวุธ  ศรีมาลา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงรัตธิดาพร  สุวรรณเนาว์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงณภัทราณี  เพชรกรรณ
 
1. นายวราวุธ  ศรีมาลา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ถิรธนวันต์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงศิรินภา  สุภาพ
 
1. นางแพรวนภา  พุ่มประดิษฐ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เวียนทอง
 
1. นางจงดี  ชาญสตบุตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงหัสดาพร  บุญนิ่ม
 
1. นางแพรวนภา  พุ่มประดิษฐ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางโสพิณ  เพชรสงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายกฤติน  เป้าจินดา
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เต็งทอง
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทโรภาส
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ประดับพันธ์
7. เด็กชายธฤต  สุดใจ
8. เด็กชายธัญภิสิษฐ  ปิโม
9. เด็กหญิงนฤมล  ศรีกะชา
10. เด็กชายนิพัฒน์  ปานนิล
11. เด็กหญิงปริยา  สุวรรณมณี
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  พิษณุแสง
13. เด็กหญิงวรมน  ผิวสร้อย
14. เด็กชายวิริทธิ์พล  พรหมทุ่งฆ้อ
15. เด็กหญิงศศินัน  คงสกุล
16. เด็กหญิงศิรินดา  ผลพฤกษ์
17. เด็กหญิงสรวรรณ  ประเสริฐ
18. เด็กชายอชุกร  ราชเมืองขวาง
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เขื่อนแก้ว
20. เด็กหญิงเปมิกา  ราชเมืองขวาง
 
1. นางสาววราภรณ์  แพสุวรรณ์
2. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีทองอินทร์
3. นายอนุชา  อินทมุณี
4. นางสาวพนิดา  เปียยก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหยี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปานสวัสดิ์
2. เด็กชายจตุรวิทย์  รอดสวัสดิ์
3. เด็กชายธีระพล  ดำนิล
4. นางสาวมัฑนา  พุ่มขจร
5. เด็กหญิงสุธาพร  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงสุวรรณดี  ศรีศิลป์
 
1. นายณภัทร  ปัญจมาตย์
2. นางรัตนา  กลับ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างมนัส 1. เด็กหญิงกลชกร  เซ่งบุญตั๋น
2. เด็กชายกิตติธัช  ตั้งอั้น
3. เด็กหญิงจณิสตา  เพ็ญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจันทิมา  ทวีศักดิ์
5. เด็กชายจิรกฤต  ปานเคลือบ
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  ฉิมสอาด
7. เด็กชายชลันธร  ขุนภักดี
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลอยบุตร
9. เด็กหญิงฐิฏิตรา  เกื้อเพชร
10. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ม่วงงาม
11. เด็กชายณัฐพนท์  ปิ่นแก้ว
12. เด็กชายธนภัทร  สร้อยหอม
13. เด็กหญิงนันทิตา  ชุมบุญเรือง
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดสวัสดิ์
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  สัตตบุตร
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  เทียมทัต
17. เด็กหญิงปณิตา  ชุมแสง
18. เด็กหญิงปิยะพัชร  เซ่งบุญตั๋น
19. เด็กหญิงพนิดา  สระแก้ว
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสภาภาค
21. เด็กหญิงพีรพร  จุฬะติตะ
22. เด็กชายพีรพัฒน์  เอียดบางหยี
23. เด็กหญิงมนัสวี  ซุ่มติ่ง
24. เด็กชายยศวัฒน์  เหล่าบุญกล่อม
25. เด็กหญิงลดามณี  พรายกระสินธุ์
26. เด็กหญิงลินลดา  พรายกระสินธุ์
27. เด็กชายวรากร  แก้วเรือง
28. เด็กหญิงวราพร  จันทร์ผ่อง
29. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคมุสิก
30. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินทรสุวรรณ
31. เด็กชายศิรวิทย์  วงศ์ยี่สาร
32. เด็กหญิงศิลดา  เกียรติสันติ
33. เด็กหญิงสมฤดี  โภคพัฒน์
34. เด็กชายสมโชค  ถาวรสุข
35. เด็กหญิงสุชาวดี  ทองลอย
36. เด็กชายสุทธิชาติ  คำสุข
37. เด็กหญิงสุธิตา  เทพวงศ์
38. เด็กหญิงเจนจิรา  จุลยุเสน
39. เด็กหญิงเบญจพร  เกิดสุข
40. เด็กหญิงไอศิกา  แสงสุทธิงาม
 
1. นางกัญทยาวีร์  เทียนโพธิวัฒน์สีคราม
2. นางกนกพร  ธรรมฤทธิ์
3. นางศิริพร  แฮสท์
4. นางสาวธนพร  ชินประเสริฐ
5. นางสาวมิ่งกมล  วรดี
6. นางสาวปนัดดา  ฤทธิชัย
7. นางสาวนลินี  ผุดเพชรแก้ว
8. นางสาวจันทิมา  จันทร์ภิรมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกชกร  ถิรเบญญานุกูล
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เล่สำ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดพุ่ม
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันทรง
5. เด็กหญิงจรัญญา  ฉิมวารี
6. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  บุญเขต
7. เด็กหญิงชุติมา  คงระบำ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  หน่วงเหนี่ยว
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรสุวรรณ
10. เด็กหญิงณิชารีย์  ใจอดทน
11. เด็กหญิงณิศรา  สัมพันธมาศ
12. เด็กหญิงธมลวรรณ  เริ่มริ
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสิงห์
14. เด็กหญิงนฐนันท์  ขำจิตร
15. เด็กชายนพดล  แก้วมณี
16. เด็กหญิงนันทิกานต์  โรยธนะศรี
17. เด็กชายปฏิพัทธ์  จำเริญมณี
18. เด็กชายปักษา  น้อยสุข
19. เด็กชายพงศธร  ชาวกล้า
20. เด็กชายพรเทพ  ยันต์วิเศษ
21. เด็กหญิงภัทรสุดา  เย็นใจ
22. เด็กหญิงมัณฑนา  ชาวสวน
23. เด็กหญิงมาณวิกา  คำปานทิพย์
24. เด็กหญิงวรินทร  เนตรสกุล
25. เด็กหญิงวริษศา  ฉิมวารี
26. เด็กหญิงศรัณย์พร  วีระวงศ์
27. เด็กหญิงศศิธร  คำสุวรรณ
28. เด็กหญิงศิริประภา  กล่อมหาดยาย
29. เด็กหญิงศุภษร  มีแก้ว
30. เด็กหญิงศุภีนันท์  จันทร์นพรัตน์
31. เด็กหญิงสรัลพร  เป็นใจเย็น
32. เด็กชายสิทธิพร  สมหวัง
33. เด็กหญิงสิริพร  พิมพ์สาร
34. เด็กหญิงสุธีธิดา  ดอนกลาย
35. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์สมบัติ
36. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมแก้ว
37. เด็กชายอดิเทพ  ชุมละออง
38. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองหัตถา
39. เด็กหญิงอังคณา  ชูมณี
40. เด็กชายอาทิตย์  หนูเจริญ
 
1. นายสกรรจ์  บูรณาอารียพงษ์
2. นางสุมาลี  คำปานทิพย์
3. นายลักษไชย  มลอุ่น
4. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี
5. นางบรรจง  สว่างวงศ์
6. นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ
7. นายเอกพันธ์  เจริญศิริ
8. นายเอกลักษณ์  สุขสวัสดิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายปัญญา   ผลพฤกษา
 
1. นางธนกาญจน์  ผองสนิท
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเชฎฐพงศ์  สามงามทอง
 
1. นางรสสุคนธ์  สุวรรณวงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีเดช
 
1. นางประไพพรรณ  แป้นเพชร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเกวลิน  แสงสิงห์
 
1. นางยินดี  ราชแก้ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายทศพร  หอธรรม
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายนครินทร์  วันดี
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงณภัทราณี  เพชรกรรณ
 
1. นายวราวุธ  ศรีมาลา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเกวลิน  แสงสิงห์
 
1. นางยินดี  ราชแก้ว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายทศพร  หอธรรม
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กชายพรหมชัย  สุวรรณเนาว์
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก้วสวัสดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงปณิดา  พูลศรี
 
1. นายวราวุธ  ศรีมาลา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. นางสาวกมลพิชญ์  ทองดี
 
1. นายเศวตฉัตร  ศกุนตะฤทธิ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายทศพร  หอธรรม
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐธินันต์  ธนสาร
 
1. นางสาวสุไมน๊ะ  หมุดบิลเหล็บ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมแสง 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญสิทธิ์
 
1. นายพรหมลิขิต   ศรีสุทโธ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กหญิงจิรพร  นามขันธ์
 
1. นายศิวกร  แพละออง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทปักษ์
2. เด็กชายชุติพงศ์  รอดนิตย์
3. เด็กชายนพดล  งามฉวี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุ่มแก้ว
5. เด็กชายพีรพัฒน์  เอียดเกาะสมุย
6. เด็กหญิงพุฒิพร  ประธรรม
7. เด็กชายภูดิท  บุญกาญจน์
8. เด็กหญิงศรุตา  รอดนิตย์
9. เด็กชายสมิทธิศักดิ์  จุลศักดิ์
10. เด็กหญิงสุพิชชา  บัวสงค์
11. เด็กชายสุริยา  ประอันทัง
12. เด็กชายอินทัช  พัฒน์ลำภู
 
1. นายภูริวัฑฒ์  นาคมุสิก
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงกนกนิภา   เกลี้ยงกรแก้ว
2. เด็กหญิงกฤติมา   เมฆนิติ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อัตตสัมพันธ์
4. เด็กชายกิตติพัฒน์   จันทเวช
5. เด็กหญิงขวัญธิดา   กลิ่นมาลี
6. เด็กชายคณาธิป   ภู่เจริญ
7. เด็กชายชญานันท์    หนูคล้าย
8. เด็กหญิงชยามร   ทับซ้อน
9. เด็กหญิงณชนก   ปานสกุล
10. เด็กหญิงณภัทราพร   ตระหง่าน
11. เด็กหญิงณัฐกมล   สนธิเศวต
12. เด็กชายณัฐภูมิ    นิลศรี
13. เด็กหญิงทัณฑิกา   แสนสุข
14. เด็กชายธนพลธ์   คงวิหค
15. เด็กชายธนวิชญ์   หีดนาคราม
16. เด็กชายธนัช   จุ้ยนคร
17. เด็กชายธนาธิป   ทองศิริ
18. เด็กหญิงธัญชนิต   แอ่งสาย
19. เด็กหญิงธัญภัสร์   อาจหาญ
20. เด็กหญิงนภาพร   บัวทอง
21. เด็กหญิงนันธิชา    เอาไชย
22. เด็กชายปรเมษฐ์   จรกลิ่น
23. เด็กหญิงปาณิศา   แสงภายับ
24. เด็กหญิงปุญญิศา   แสงภักดี
25. เด็กหญิงพัชราภา   อุดเครือ
26. เด็กหญิงพัชราภา   นพชำนาญ
27. เด็กหญิงพิชญา   ขำเกิด
28. เด็กชายพิชญาวี   มีเมตตา
29. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ศรีดำ
30. เด็กชายพีรชา   ชาญอาวุธ
31. เด็กหญิงภาวินี  วงศ์สุวัฒน์
32. เด็กหญิงรพิพรรณ   ทองนาโพธิ์
33. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ถวิลวรรณ
34. เด็กหญิงวริศรา   เดชทุ่งคา
35. เด็กหญิงวัชรัตน์สุดา   สกุลปักษ์
36. เด็กหญิงวีรยา   เมืองแดง
37. เด็กหญิงสุรีย์มาศ   จินาอู
38. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   หลิมวัฒนา
39. เด็กหญิงอัญชิษฐา   วีระวงศ์
40. เด็กหญิงโสพิศตา   วงศ์สงวน
 
1. นางสาวภัทรวดี   จำใบรัตน์
2. นางชูใจ   หอมลาภ
3. นายสุรเชษฐ์   ทองแย้ม
4. นางสาวสุภาวิณี   กุศลชู
5. นางสาวถกลรัตน์   เอียดสุย
6. นางสาวพรรณวดี   พฤกษามุก
7. นางสาวสาลินี   ศรีสมัย
8. นายสว่างพงศ์   ฐิตะฐาน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 1. เด็กหญิงกชกานต์  มุสิโก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตินสกุล
3. เด็กชายดุลยวัตร  ว่องวิเชียร
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  เฝดสูงเนิน
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุบัติ
6. เด็กชายปยุต  อยู่กลาง
7. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ราวีนุวรรธ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูวัจนะ
9. เด็กชายเจริญฤทธิ์  อำพันมาก
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชญา  อิฐกอ
 
1. นางอุมาพร  ภาสภิรมย์
2. นางสาวสุดาพร  ทองแก้ว
3. นางดะศิษฐวณี  ชำนาญเพชร์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
2. เด็กหญิงหยกฟ้า  พิมาน
3. นางสาวอรวรรณ  พรมมุณี
4. นางสาวอินทิรา  พรหมจรรย์
5. นางสาวเปมิกา  กลับวุ่น
6. เด็กหญิงโมโม่  เอาม่า
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นางสาวณัฐธิ์  ฤทธิรุณ
3. นายไพศาล  พรหมพฤกษ์
4. นางสาวนิศา  สุขคล้าย
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพัชริดา  ผุดมี
3. เด็กหญิงวนิตา  สวัสดิ์เนียม
4. เด็กหญิงวริศรา  เพชรล้อม
5. เด็กหญิงสุนิษา  โอเครา
6. เด็กหญิงอรปรียา  บทนอก
7. เด็กหญิงเกวลิน  ลือฤทธิ์
8. เด็กหญิงโมโม่  เอาม่า
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นายไพศาล  พรหมพฤกษ์
3. นางสาวนิศา  สุขคล้าย
4. นางสาวณัฐธิ์  ฤทธิรุณ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
2. นางสาวปิยนันท์  อินทร์ชนะ
3. เด็กหญิงหยกฟ้า  พิมาน
4. เด็กหญิงอติมา  จันทร์จุนาทัศน์
5. นางสาวอินทิรา  พรหมจรรย์
6. นางสาวเปมิกา  กลับวุ่น
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นายธวัชชัย  แซ่โค้ว
3. นางสาวนิศา  สุขคล้าย
4. นายไพศาล  พรหมพฤกษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจิรพัฒน์  จรเปรี้ยว
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานแก้ว
 
1. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
2. นางสาววิจิตรา  คงสนิท
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอื้ออำพน 1. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เล้า
 
1. Miss Ma. Bella Fe  Juyad
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์
 
1. นางสาวกัณฑ์ณัชชา  ปานโชติ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. นางสาวพรญาญี  สุบรรเทิง
 
1. นางกุหลาบ  มีทิม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ
 
1. นางอุไร  หิตะโกวิท
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสงศรี
 
1. นางอรอุษา  ใจรักษ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอื้ออำพน 1. เด็กชายไมเคิล  เลากุลศาสน์
 
1. Miss Juliet   Viajedor
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงชะมัยพร    ปัจฉิม
 
1. นางรัชนีกร  ศรีสุวรรณ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สระหนองห้าง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลาภมาก
3. เด็กหญิงศสิภา  แก้วกล้า
4. เด็กหญิงสุธาสินี  อ่อนมั่น
5. เด็กชายอนุศักดิ์  ทองโสม
 
1. นางสาวกานต์สิรี  อุดมสิน
2. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงณัฐวรา   จริตงาม
2. เด็กหญิงศลิษา   โยธาศรี
 
1. นางสาวศศิวิมล  มีลาภ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กชายธนกฤต  เพ็งธรรม
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุขพร้อม
 
1. นายนฤทธิ์  ไทยศิริ
2. นางสารภี  ไทยศิริ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กชายบริพัตร  เซ่งบุญตั๋น
2. เด็กหญิงปานทิพย์  น้อยจุฬา
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทะโก
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายกฤษติธี  จันทรศร
2. เด็กชายคุณณปภัช  รักษารัตน์
3. เด็กชายปริวุฒิ  จันทร์แก้ว
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  มายาเศส
5. เด็กชายยศพันธ์  ขุนทอง
6. เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญใจ
 
1. นายธีรวุฒิ  จีระประดิษฐ์
2. นายคีรี  ศรีสง
3. นางเนาวรัตน์  จีระประดิษฐ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายกรภัทร  มากนาสัก
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีงาม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลัง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ชนะ
5. เด็กชายสิทธิชัย  เมืองนาโพธิ์
6. เด็กชายอธิชัย  รัตนะ
 
1. นายสราวุทธ  น้อยนาเวช
2. นางสุวรรณา   เพ็ชรจร
3. นายมาโนชญ์  ยงพานิชย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายชัยชนัน  แก้วเดชะ
2. นายชัยนันท์  พาหะมาก
3. นายภูวดล  จินดาพราย
4. เด็กชายฤทธิชัย  หีตชะนา
5. นายเกรียงไกร  คงปาน
6. นายเจนณรงค์  จินดาพราย
7. เด็กชายเจษฎา  เมืองอุดม
8. นายแสงสุรีย์  สีสุระ
 
1. นายสิริวัฒน์  ปราบคช
2. นายเอกศิริ  รถแก้ว
3. นายอภิชาติ  สุดสวาสดิ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรมสวัสดิ์
2. เด็กชายชิษนุพงษ์  ปิ่นชาติ
3. เด็กหญิงนิลวดี  บุญทอง
4. เด็กหญิงบุณยวีร์  กำบัง
5. เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนประเสริฐ
6. เด็กหญิงวสุมา  สุภาวะ
7. เด็กหญิงสรวรรณ  สุขสิริ
8. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แดงลาด
9. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ทองเปลี่ยว
10. เด็กหญิงเอดาณัธ  ชูสอน
 
1. นางสายวสันต์  กำบัง
2. นายอรุณ  กำบัง
3. นายสานิตย์  เมืองพรหม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กหญิงจันทิมา  หีตชนา
2. นางสาวปภัสสร  หมวดทอง
3. นางสาวปราถนา  สมประเสริฐ
4. นางสาวปาริฉัตร  เพ็ชรเจริญ
5. นางสาวพัชรา  ทองตุ้ม
6. นางสาวภัทรวดี  หนูมี
7. เด็กชายรพีพงษ์  พรหมจันทร์
8. นางสาวอภิญญา  ช่วยศรี
9. เด็กหญิงเปรมกมล  เยาวนานนท์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ถิ่นมะลวน
 
1. นายสิริวัฒน์  ปราบคช
2. นางสาวทิพรัตน์  แก้วอ่อน
3. นายมยุรี  ทองยวน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รวดเร็ว
2. เด็กหญิงปานทิพย์  น้อยจุฬา
3. เด็กหญิงพิริสา  สินสัจธรรม
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยทอง
5. เด็กหญิงสโรชา  ขำนวล
 
1. นายเอกวิทย์  ม่วงน้อย
2. นางสาวสุพัทธรัตน์  อนาถ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยพูล
2. เด็กหญิงศรุตา  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สอนสุวรรณ
 
1. นางสาวอภิญญา  จิตรอักษร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงรัตนาพร  โสนาค
2. เด็กหญิงเดือนนภา  โคกอิ่ม
3. เด็กชายโยธิน  บุญเติม
 
1. นางอทิสา  วงศ์สุวัฒน์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 1. เด็กหญิงณัฐฎินันท์  วงศ์แสนสุข
2. เด็กชายนฤนารถ  สติใหม่
3. เด็กหญิงนิรมล  บารมี
 
1. นางสาวพัชรี  เอียดวงศ์
2. นางเสาวลักษณ์  กองช่าง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  แก้วชูกูล
2. เด็กหญิงมุฑิตา  สมบุญ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คำมูล
 
1. นางสาวทิวาพร  เกษมวราภรณ์
2. นางเพ็ญพร  สิงคิพร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิฌา  จันทร์ทองแก้ว
2. เด็กหญิงปุณยาพร  โดยดี
 
1. นางสาวพจนีย์  โต๊ะเด็น
2. นางสาวอภิญญา  ภาคภูมิชน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายญาณวิจิตร  พันธ์ุพิพัฒน์
2. เด็กชายธนกฤต  เจตจันทร์มณี
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิลปสุวรรณ
2. เด็กชายณภัทร  มณีนวล
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายณัชพล  ฤทธิโสม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจหลัก
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสำราญ
2. นายอานัส  เยาวนานนท์
 
1. นายสิริวัฒน์  ปราบคช
2. นายอภิชาติ  สุดสวาสดิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สอนสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  สุวัฒนานุกร
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธีรภัทร  น้อยนารถ
2. เด็กชายพชรพล  วงศ์จันทร์
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังหวาน 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยณรงค์
2. เด็กหญิงภัทราพร  วอทอง
 
1. นางจันทร์จิรา  เกตุแก้ว
2. นางณภัสรา  พิทักษ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ใสสุชล
2. เด็กชายปรเมษฐ์  เพชรสวี
 
1. นายสิริวัฒน์  ปราบคช
2. นายเอกศิริ  รถแก้ว
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายณชพล  ซ้วนลิ่ม
2. เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธนกร  เก้าซุ่น
2. เด็กชายรพีพงศ์  อินทรนิมิตร
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายมนตรี   พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงมัสทลิกา   เดชคงแก้ว
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวนฤมล  โสภา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  จันทร์ณรงค์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายกมลปัตร  สิมตะมะ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  เพิ่มพูล
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  ใจงูเหลือม
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
2. นายอำพล  ประทุมสุวรรณ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. นายชลทิตย์  เจริญรัมย์
2. เด็กชายสุระเกียรติ  จันทร์เภอ
3. เด็กชายแสงเพชร  รุ้งแย้ม
 
1. นายอัษฎพล  รัตนหาญ
2. นางสุธิศา  ภาสภิรมย์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกันธิชา  ป้อมแดง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุดสวาสดิ์
3. เด็กชายภูมิภัทร  ธรรมนารักษา
 
1. นายสุริยา  ป้อมแดง
2. นายวินิตย์  ยืนชนม์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกุลนิดา  สิงห์ทอง
2. เด็กชายจักรรินทร์  บุรีรัตน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มั่นคง
 
1. นายสุริยา  ป้อมแดง
2. นางสาวนิรวรรณ  หิ้นเตี้ยน
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายจิรพงศธร  มหารัตน์
2. เด็กชายธีรพล  ศรีสมยศ
3. เด็กชายศิววงศ์  ลิ่มศิลา
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
2. นายอำพล  ประทุมสุวรรณ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายวรภัทร  สาทะกิจ
2. เด็กชายอภิวุฒิ  ดอนบุรมย์
3. เด็กชายเตมินฆ์  ปริงหาดยาย
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
2. นายอำพล  ประทุมสุวรรณ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไชยชนะ
2. เด็กชายญาณพัฒน์  ถึงเสียบญวณ
3. เด็กชายอนุชา  บุญเกิด
 
1. นางปราณี  อัจฉราทิพย์
2. นางนิยา  คำเอี่ยม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 99.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนพัฒน์  กะการดี
2. เด็กชายวีรพล  สำมาสูงเนิน
3. เด็กชายอดิเรก  วางมือ
 
1. นางสาวจิมาพร  สุขสม
2. นางสาวปวีณา  ปักกาละโถ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   รัจรัญ
2. เด็กหญิงพิมชนก   ปักการะนัง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา   โนรีกุล
 
1. นางรัชนี   ทินวงค์
2. นางสาวณัฐณิชา   สุดใจดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายปวิธชาติ  สกุลนี
2. เด็กชายพลพล  ดีเลิศ
3. เด็กชายภาคภูมิ  เงางาม
 
1. นางสาวนิพาภรณ์  ยอดราช
2. นางสาวสมพร  คำลือชา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์แป้น
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   สอนสุทธิ์
3. เด็กหญิงศรัญย์พร   แก้วขาว
4. เด็กหญิงอรปรียา   จันทร์ทองแก้ว
5. เด็กหญิงเบ็ญจพร   แก้วประสงค์
6. เด็กหญิงเหมรัตน์   ศิริรัตน์
 
1. นางสาวอมรา  กาฬสมุทร
2. นายสุภาพ  พงศ์เตรียง
3. นางบุศราวดี  รังภูรีย์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วบุปผา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วฟุ้ง
3. เด็กหญิงฐานิกา  พิมพ์ทอง
4. เด็กหญิงศศิธร   สุบรรณรัตน์
5. เด็กหญิงอริสา  ดีสังข์
6. เด็กหญิงเกวลิน  ทับทุ่ม
 
1. นางสาวอารีย์  อินทร์นิ่ม
2. นางสาวจิราพร  สอนวิสัย
3. นางสาวรจนาพร  รอดนารี
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงธิราพร  ยมรักษ์
2. เด็กชายนราชัย  ขุนภิบาล
3. เด็กชายศุภกานต์  ใจสะอาด
 
1. นางสาวณัฐธิดา  แจ้งชู
2. นางสาวธัญญารักษ์  พิมาน
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยจันทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ขำคง
3. เด็กหญิงสุพัตรา   จำปาแดง
 
1. นางจรินพร   อ่าวรุ่งเรือง
2. นางสาวอภัสรา   วงค์สุวรรณ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตก 1. เด็กหญิงจันจิรา  เนียมเพราะ
2. เด็กหญิงสุภาวลี  สิทธิชัย
3. เด็กหญิงอังคณา  ฤทธิรุตม์
 
1. นายสุริยา  ณ สุวรรณ
2. นางสาวจุฬาวรรณ  ละอองทอง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงกรกช   คงจันทร์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   สามงามทอง
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
2. นางสาวณัฐณิชา   สุดใจดี
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ชุมพินิจ
2. เด็กหญิงธิดารัตย์  เพชรรักษ์
3. เด็กหญิงพุทธิชา  ผุดไซตู
 
1. นางสายฝน  ประสาทศิลป์
2. นางพิมพ์ผกา  ตู้บรรเทิง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุด 1. เด็กหญิงกิตติวรา  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  ชูฉวี
3. เด็กชายวัชรพงศ์  มากเกลี้ยง
 
1. นางสาวศรินทิพย์  กลิ่นอุบล
2. นางอรวรรณ  เมืองงาม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้าน 1. เด็กหญิงชุติมา  วัดนครใหญ่
2. เด็กหญิงปานไพลิน  เรืองพลับ
3. เด็กหญิงภควรรณ  สารวัลภ์
 
1. นางมะลิ  บุญสิทธิ์
2. นางสาวพจนา  บุญยะวันตัง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กหญิงนฤมล  มากภิรมย์
2. เด็กหญิงนารี  วินวัน
3. เด็กหญิงพนิดา  เอมะพัฒน์
 
1. นางสาวธณัฐฐา  หิ้นเตี้ยน
2. นางสาวนิศา  สุขคล้าย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงนิตยา   โคมแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำฝน   แว่นทอง
3. เด็กหญิงสมปรารถนา   หลอดกระโทก
 
1. นางปรัชญาภรณ์   ชูพงษ์
2. นางสาวกาญจนา   แสงจรัส
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายณัฐนันท์  เรือนดี
2. เด็กชายธนพัฒน์  โจระสา
3. เด็กหญิงวรรณภัส  สมบูรณ์เพ็ง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ทิพย์บุญทอง
2. นายอภิชาติ  ทินแก้ว
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายธีรภัทร  แดงสี
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  เบ็ญคุ้ม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงจันทร์
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นายอภิชาติ  ประภาวิชา
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายฐิติกร  นาคสังข์
2. เด็กชายปราบ  สมประดิษฐ์
3. เด็กชายภูมิรักษ์  พลวงษ์
 
1. นายนริศร์  ไชยมาตร
2. นางสาวจุฑาดา  เครือหงส์
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ราชโคตร
2. เด็กหญิงธิติมนต์  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสงใส
 
1. นางพรพิมล  วรโยธา
2. นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กชายจิรายุ  ธรรมณี
 
1. นางสาวอรอุมา  เกื้อกุลบุตร
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอรสา  รักขาว
 
1. นางสาวปิยมน  กรเพ็ชร
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชโยดม  นาคฉายา
 
1. นางสาวอรทัย  ทองหีต
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายเมธัส  ภู่ทอง
 
1. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ฤทธิเดช
 
1. นางวันเพ็ญ  ทองตัด
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  โรจธรรมธร
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  อัจฉราทิพย์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองเหลือง
 
1. นางสาวแพรวนภา  พุ่มประดิษฐ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังสงคราม
2. เด็กหญิงจันทรา  คุณทวี
3. เด็กชายสิงหนาถ  คำแก้ว
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
2. นางสาวสุธาทิพย์  ทองดี
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายศุภกร  รันติยา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ฮุยประโคน
3. เด็กชายเอกมล  สมจิตร
 
1. นางสาวนิพาภรณ์  ยอดราช
2. นางสาวสมพร  คำลือชา
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณฐกร   ผดุงการณ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ฐิตะฐาน
 
1. นางชนิตา  พันคง
2. นางสาวสุมณฑา  แก้วยะรัตน์
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงนิดานุช  บุตรดี
2. เด็กชายอัฐสราวุธ  เกิดสมบัติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
2. นางสุมณธา  แก่นกูล
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูบำรุง
2. เด็กหญิงเกตน์ณิกา  มีศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  หนููนุ่น
2. นางวันเนาว์  ตรีวุธ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 1. เด็กชายวีรากร  ทวีศักดิ์
 
1. นางสาวจิตรัตน์  แดงหนองหิน
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 1. นายธนพนธ์  ครุฑสุวรรณ
 
1. นายณัฐพงษ์  เพชรสุวรรณ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสวี 1. เด็กหญิงนันทนา  นาคชาติ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จันทร์แก้ว
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กชายณัฐพนธ์  กู้ตระกูล
 
1. นางสาวอภัยวงศ์  แสนมา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กหญิงชนิภา  ปานโบ
 
1. นางอรวรรณ  อะวะภาค
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จิตรทิพย์วรกุล
 
1. นางสาวชุลีพร  อิสโร
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลา 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  ฉายประทีป
 
1. นางสาวผกามาศ  ศักดิ์ชุมพล
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 1. เด็กหญิงอังคณา  กุลศรี
 
1. นางสาวอริสรา  ไชยะ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงถิรวรรณ  มัธยัสถ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเหา 1. เด็กชายธนดล  เล่งระบำ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สอนทวี
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสวี 1. เด็กชายธนวินต์  ชัยสะอาด
 
1. นางประไพ  พรหมขุนทอง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมมาศ
 
1. นางราตรี  นาคเพ็ชร
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเหา 1. เด็กหญิงจีรณา  การะเกษ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วเดชะ
3. เด็กชายสุธีวัช  บูชา
4. เด็กหญิงสุมล  พมา่
5. เด็กชายอนันตสิน  วรโชติ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สอนทวี
2. นางวิภาวดี  นวลแก้ว
3. นางสาวทิวาพร  นิตย์นรา
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กหญิงดวงสุดา  สัญญู
2. เด็กชายเอกราช  ศรีเอี่ยม
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขาวสมัย
 
1. นายกาวิล  จันทร์สุข
2. นางสาวธณัฐฐา  หิ้นเตี้ยน
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามโครต
2. เด็กชายชาญณรงค์  บุตรซา
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  น้อยผล
 
1. นางราตรี  นาคเพ็ชร
2. นายณัฐพล  มากสังข์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้าน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เดชไชยยันต์
2. เด็กชายธนาธิป  ทองช่างเหล็ก
3. เด็กชายธนิก  เงินเรียน
 
1. นางสาวใยไหม  คังฆะมณี
2. นางมะลิ  บุญสิทธิ์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 1. เด็กชายพีรพงศ์  อักษรธรรม
2. เด็กชายศันติพงษ์  นันทสุคนธ์
3. เด็กชายอภิชาติ  อักษรธรรม
 
1. นายอานนท์  ทองศิริ
2. นางสาวอำภา  ประสมทรัพย์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงจารวี  ฟองเกิด
2. เด็กหญิงจิรณา  ฟองเกิด
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ฟองเกิด
 
1. นางแพรวนภา  พุ่มประดิษฐ์
2. นางสาวกัลยกร   เพิ่มพูล
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองจันทร์
2. เด็กชายอัฐสราวุธ  เกิดสมบัติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
2. นางสาวสุธาทิพย์  ทองดี
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายวิศรุต  อนันตกูล
2. เด็กชายโสภณ  สวัสดี
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงชญาดา  ไชยขันธ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฤทธิโสม
 
1. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
2. นางนวลจิตร  หนูไชยา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายอนันตพงษ์  เอียดหนู
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ขุนเปีย
 
1. นายเกียรติพงษ์  ช่วยบำรุง
2. นางสาวรจนาพร  รอดนารี
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 1. เด็กชายปฏิการณ์  ราชาคณะ
2. เด็กชายวรรณพงศ์  พูมเชื้อ
3. เด็กชายวิทวัศ  สงัดศรี
 
1. นางสาวภนิดา  นพชำนาญ
2. นายสิทธิชัย  โคนาหาญ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กชายกฤษฎา  กลับหลังสวน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ถึงชุมพร
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เมืองงาม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  รื่นสุคนธ์
2. นางสาวอภิญญา  อภิรัชตานนท์